Stowarzyszenie AD REM

Stowarzyszenie dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i jej rodzin powstało w celu zapobiegania różnym problemom, które wynikają z dysfunkcji społecznych, nieprawidłowych relacji między dorosłymi a dziećmi oraz patologii społecznych.

Podstawowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest pomoc w odnalezieniu się w trudnej, dla młodego człowieka rzeczywistości. Wszelkie wspierające działania maja wytworzyć prawidłowe relacje, pomóc w rozwiązaniu podstawowych problemów, np. szkolnych, związanych z uzależnieniem a także odnaleźć własne miejsce w świecie.

Stowarzyszenie zrzesza osoby majce odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje oraz chęć do pracy na rzecz młodych ludzi zagubionych w rzeczywistości. Korzystać będzie z każdej formy pomocy wspierającej jego działania dla uzyskania właściwych efektów.

Kadra współpracuje z rodzicami i rodzinami tych dzieci, a także z organizacjami publicznymi i niepublicznymi, jak również z instytucjami samorządu lokalnego.

Celami stowarzyszenia są: Zapobieganie marginalizacji społecznej Odnalezienie się młodzieży w społeczeństwie i przygotowanie w prawidłowym funkcjonowaniu w nim Nauczenie właściwego nawiązywania relacji z innymi osobami Pomoc w wyznaczaniu i dążeniu do realizacji celu życiowego umiejętne odnalezienie się na rynku pracy

Powyższe cele realizowane będą poprzez: Organizowanie różnorodnego poradnictwa ( psychologicznego, pedagogicznego, zawodowego etc.) Przygotowywanie imprez zagospodarowujących czas wolny, rozbudzających zainteresowania i uczących współdziałania w grupie Aktywizowanie zawodowe (doradztwo zawodowe, pomoc przy wyborze szkoły) Udzielanie pomocy finansowej osobom potrzebującym ( zbiórki pieniężne i rzeczowe, granty) Działalność promocyjną na rzecz młodzieży ( organizowanie szkoleń seminariów w celu zmiany wizerunku tej młodzieży i postrzegania jej) Zakładanie i prowadzenie nowych placówek profilaktycznych i klubów o charakterze niepublicznym. Metodami i formami pracy stosowanymi w działalności Stowarzyszenia „AD REM” są zarówno terapie indywidualne jak i grupowe, wszelkiego rodzaju warsztaty, seminaria, wykłady, pogadanki a także specjalistyczne doradztwo. Poprzez swoje działania chcemy pokazać, że każdy człowiek zasługuje na drugą szansę!!!