O projekcie

Cel główny projektu: podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Łodzi.

Zaplanowane w ramach projektu ”Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” zadania zaowocują uzyskaniem wyższych wyników egzaminów końcowych w placówce, wyrównaniem poziomu wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych,cyfrowych oraz wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych. W ramach dodatkowych zajęć i warsztatów założono wysoki stopień indywidualizacji pracy z uczniem, przełoży się to na osiągnięcie lepszych efektów podjętych działań edukacyjnych w krótszym czasie. Wsparcie pozwoli na wykreowanie postaw i umiejętności uczniów wspomagających dalszy ich proces kształcenia. Realizacja kursów i studiów podyplomowych umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji przez kadrę pedagogiczną zatrudnioną w placówce. Doposaż. pracowni pozwoli zaś na
stworzenie korzystnych warunków do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, w tym nauczania eksperymentalnego oraz TIK.

Kwota dofinansowania z UE: 406 113,74 PLN

Biuro Projektu:
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 3
ul. Ksawerego Praussa 2
94-203 Łódź
e-mail: mos3projekt@gmail.com
tel./fax: 42 633 14 85

Aktualności projektowe zamieszczamy na stronie głównej www.mosnr3.pl, a także na naszym profilu na FB, zapraszamy!