DLA RODZICÓW

W okresie dojrzewania wielu rodziców ma poważne problemy w wychowaniu swoich dzieci. Jeśli mają Państwo obawy, ze trudności sprawiane przez Wasze dziecko wykracza poza normy wiekowe, możecie uzyskać konsultację psychologa lub pedagoga w naszym ośrodku. Podpowiemy, jakie działania można podjąć w Państwa sytuacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W przypadku podjęcia decyzji wskazującej na wybór naszej placówki, bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną z dyrektorem placówki.

KONTAKT

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi jest przeznaczony dla młodzieży przejawiającej trudności w uczeniu się i przystosowaniu do „szkoły masowej” a także mających problemy rodzinne lub środowiskowe. Przyjmowana jest młodzież w wieku 12-18 lat, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oferujemy całodobowa opiekę w zróżnicowanych grupach wychowawczych, realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc terapeutyczną, zajęcia socjoterapii. Staramy się znaleźć przyczyny trudności oraz uczymy młodzież, jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Podstawą naszej pracy terapeutycznej jest ścisła współpraca z rodziną naszych podopiecznych. Tylko w ten sposób możliwa jest do osiągnięcia trwała zmiana zachowania młodzieży.

Organizujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia sportowe m.in. ściana wspinaczkowa, sporty siłowe. Posiadamy boisko typu „Orlik”, ogród permakulturowy. Przy naszym ośrodku aktywnie działa stowarzyszenie profilaktyki i resocjalizacji AD REM. Dbamy o prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i fizyczny naszych podopiecznych. Poprzez system urlopowania i odwiedzin wychowankowie mogą utrzymywać systematyczny kontakt z rodziną.

Ośrodek NIE jest przystosowany do pracy z młodzieżą uzależniona od środków odurzających, chorą psychicznie, upośledzoną umysłowo oraz z wyrokami sądowymi w sprawach karnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

– Wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o umieszczenie dziecka w placówce

– Skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca zameldowania

– Świadectwo szkolne z ostatniej klasy

– Opinia o dziecku z ostatniej szkoły, placówki

– Dokumentację medyczną : kartę zdrowia, inne dokumenty medyczne

– W przypadku wychowanków spoza Łodzi wniosek Starostwa Powiatowego z miejsca zamieszkania o umieszczeniu w placówce
– Dwa zdjęcia.