ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOS3/P/1/08/2018

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia specjalistycznych kursów dla nauczycieli w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr umowy: RPLD -11.01.02-10-B065/16-00. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOS3/P/2/08/2018

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu sprzętu TIK (laptopa i tabletów) oraz oprogramowania zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr umowy: RPLD -11.01.02-10-B065/16-00 Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr…czytaj więcej

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego nr MOS3/P/3/11/2017 na realizację specjalistycznych kursów dla nauczycieli, informuję, że realizację przedmiotu zamówienia powierzono firmie Beata Matyjas Centrum Rozwoju i Edukacji z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9. Wybrana oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów, a jej cena to 36 010 PLN (trzydzieści sześć tysięcy dziesięć złotych). Informacja o wyniku postępowania została także podana do wiadomości publicznej w ogólnopolskiej bazie konkurencyjności.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOS3/P/3/11/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych plikach. zapytanie ofertowe nr MOS3-P-3-11-2017 załącznik nr 1 – Formularz oferty załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku_powiązań osobowych załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku_podstaw do wykluczenia

Zapytanie ofertowe – ” Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wewnętrznej drogi pożarowej, rozbudową instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych oraz wymiana i rozbudowa ciągów pieszych na terenie MOS nr 3

Oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wewnętrznej drogi pożarowej, rozbudową instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych oraz wymiana i rozbudowa ciągów pieszych na terenie MOS nr 3 proszę przesyłać na adres mosnr3@gmail.com lub osobiście w sekretariacie placówki tj. Łódź ul. Praussa 2 do 23.11.2017r godz. 15.00 z dopiskiem „Oferta zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” http://mosnr3.pl/wp-content/uploads/2017/11/wzór-oferty.docx http://mosnr3.pl/wp-content/uploads/2017/11/Program-Funkcjonalno-Użytkowy.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/10/2017 – doposażenie pracowni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych. Zapytanie ofertowe Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2017 – zakup sprzętu do pracowni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych. Zapytanie ofertowe Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 – zakup sprzętu IT

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych. Zał 1 Zał 2 Zał 3 Zał 4 Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOS3/P/1/05/2017 – studia podyplomowe dla nauczycieli

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego oraz wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, dostępne są w załączonych plikach. Zapytanie ofertowe nr MOS3-1-05-2017 załącznik nr 1 – Formularz oferty załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku_powiązań osobowych załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku_podstaw do wykluczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOS3/P/1/04/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych plikach. zał. 1 do zapytania – oferta załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku_powiązań osobowych załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku_podstaw do wykluczenia zapytanie ofertowe nr MOS3-P-1-04-2017