ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOS3/P/1/08/2018

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885
z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia specjalistycznych kursów dla nauczycieli
w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”,
nr umowy: RPLD -11.01.02-10-B065/16-00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4