ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOS3/P/3/11/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych plikach.

zapytanie ofertowe nr MOS3-P-3-11-2017

załącznik nr 1 – Formularz oferty

załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku_powiązań osobowych

załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku_podstaw do wykluczenia