ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOS3/P/1/04/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych plikach.

zał. 1 do zapytania – oferta

załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku_powiązań osobowych

załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku_podstaw do wykluczenia

zapytanie ofertowe nr MOS3-P-1-04-2017