O nas

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 w Łodzi został powołany do życia na mocy uchwały Nr LXVII/1256/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie przekształcania Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Łodzi przy ul. Ksawerego Praussa 2.

Od 01.09.2006 r. dawny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 zaczął funkcjonować jako Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3.  Tradycje placówki sięgają schyłku lat pięćdziesiątych, kiedy powstała jako Dom Dziecka. Od 1978 roku Dom Dziecka zyskał siedzibę na ul. Praussa 2 w pobliżu Parku na Zdrowiu i historycznego Osiedla Montwiłla Mireckiego. Od 01.02.1987 r. placówka funkcjonowała jako Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci z zaburzeniami zachowania i zagrożonych uzależnieniem.

Ośrodek jest publiczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem  i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Te zadania realizowane są głównie poprzez:

  • Organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno – wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych;
  • Wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne, organizację specjalistycznych działań socjoterapeutycznych umożliwiających zmianę postaw i osiągnięcie trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu wychowanków;
  • Wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości wychowanków;
  • Pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków.

W skład Ośrodka wchodzi :

  • Szkoła Podstawowa Nr 212 ( 2 oddziały – klasy 5-8 )

Do Ośrodka przyjmuje się:

Na prośbę rodziców młodzież posiadającą orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z zaburzeniami zachowania.

Ośrodek zatrudnia 27 pracowników pedagogicznych w tym 12 wychowawców, pedagoga,

psychologa, nauczycieli, pracownika socjalnego także 13 osób administracji i obsługi.

Placówka jest koedukacyjna.  W internacie może przebywać 44 wychowanków w tym 12 dziewcząt. Funkcjonują 4 grupy wychowawcze. W ramach zajęć popołudniowych młodzież może korzystać z sali gimnastycznej, boiska typu „Orlik”, doskonałe wyposażonej siłowni, pracowni komputerowej, pracowni multimedialnej, pracowni technicznej. Posiadamy też duży ogród permakulturowy, boisko do gry w piłkę plażową.

Istnieją koła zainteresowań: sportowe, plastyczne, artystyczne, kulinarne,  techniczne. Prowadzimy terapię biofeedback. Dużą wagę przywiązujemy do nadrabiania zaległości edukacyjnych, kładziemy również nacisk na wychowanie poprzez pracę.

Z inicjatywy pracowników ośrodka na ternie placówki powstał Uczniowski Klub Sportowy UKS ,, Praussa ”, oraz Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji ,, Ad Rem ”.

Oferta tych organizacji skierowana jest między innymi do wychowanków ośrodka.